ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Decision Support System:DSS

 

CLICK เพื่อลงทะเบียน

 

CLICK LINK MS TEAM เข้าร่วมการอบรม