สนน. ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

 

แบบตอบรับวันที่ 24 กันยายน 2564

 

แบบตอบรับวันที่ 29 กันยายน 2564