ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019" จึงได้ออกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 19/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  กนอ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมฯ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลพนักงานในองค์กรต่อไป

หนังสือด่วนที่สุดที่ อก.5102.3.2/ว 602 ลว. 26 กพ.2563

หนังสือ ภาษาอังกฤษ

ประกาศ กนอ. ที่ 19-2563

  • วันที่: 2 มีนาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. จัดโครงการ...