สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. จัดโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563

สนน. ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. จัดโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 ณ สนน. โดยมี รผก.ยพ. (นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา) และผอ.สนน. (นางสิริมนต์ โกมุทานนท์) ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่างและขนม) รุ่นที่ 1 ให้แก่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยนิคมฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านสินเชื่อและการลงทุน จากธนาคารออมสิน ความรู้ทางด้านกลไกการ ค้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  และในวันที่ 11 มีนาคม 2563 รผก.ยพ. (นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา) ได้ให้เกียรติมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง ตามโครงการ "ทำดี...ไม่หวัง" ภายใต้แผนงานโครงการ CSR สนน. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.

  • วันที่: 12 มีนาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเวลาปิดประตูเขตประกอบการเสรีที่ 2...