ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ เฝ้าระวังอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงาน