ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานในนิคมฯ ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาลดปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน