ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม