การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย สนน. (บนโต๊ะ) ประจำปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สนน.เป็นประธานในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย (บนโต๊ะ) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมซ้อม ประกอบด้วย ปภ.จังหวัดลำพูน ผกก.สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน ตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมฯ บริษัท Gusco และตัวแทนชุมชนรอบนิคมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน.