กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "SMART ECO: Together We Are One"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. กนอ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "SMART ECO: Together We Are One" ณ ห้องสมจิณณ์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงาน

     

  • วันที่: 24 พฤษภาคม 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562