การประชุมสายงานปฏิบัติการ 1 ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.ปก.1 เป็นประธานในการประชุมสายงานปฏิบัติการ 1 ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามแผนงานตัวชี้วัด กนอ. แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการต่างๆ ประจำปี 2563  และพิจารณาเตรียมความพร้อมแผนงานต่างๆ ประจำปี 2564 และการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ การบริหารจัดการน้ำภาวะวิกฤตน้ำแล้ง การบริหารจัดการกากของเสียของโรงงานแบบ Real time" ภายใต้โครงการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งการลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณจุดตรวจรถขนกากอุตสาหกรรม โดยสายงาน ปก.1 ได้พิจารณานำผลการดำเนินงานของปี 2563 มาประกอบการจัดทำแผนในปี 2564 และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในสายงานเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป