การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย (แผนฉุกเฉินฯ)  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2564

สนน. ร่วมกับ บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย ซึ่งประกอบด้วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยทำการซ้อมแผนฯ (ซ้อมบนโต๊ะ) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สนน. และทำการฝึกซ้อมจริง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด