กนอ.ประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของผังเมืองรวมเมืองลำพูน และผังเมืองรวมชุมชน ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สนน. นางปนัดดา  เย็นตระกูล ผอ.ฝบก.  นายสุโชติ  ศิริยานนท์  ผอ.กอก. นางกนกพร  สวัสดิ์-ชูโต  ผอ.กคน. นายปมุข เตพละกุล ผอ.กอป. ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของผังเมืองรวมเมืองลำพูน และผังเมืองรวมชุมชน ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) โดยมี นายณรงค์  ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองลำพูน พร้อมด้วย ผู้พัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ผู้แทนจาก บริษัท มูราตะฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน. จ.ลำพูน