กนอ. รับหนังสือเรียกร้องจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย กรณีจัดทำ EIA นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก

นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีตัวแทนจากกลุ่มศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ กนอ.ได้จัดทำให้มีขึ้นในวันนี้ว่า ทางกลุ่มฯ มีข้อเรียกร้องดังนี้

ประการแรก เนื่องจากที่ดินที่จะใช้ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับกำหนดเป็นเขตนิคมฯ นั้นยังมีปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับประชาชนในพื้นที่ และข้อเท็จจริงชัดเจนว่า กนอ. ยังมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว เนื่องจากกรมธนารักษ์ยังมิได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับ กนอ. ดังนั้น กนอ. จึงไม่สามารถเข้าดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้ รวมทั้งการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดรับฟังความคิดเห็นได้

ประการที่สอง อ้างถึงคำสั่งที่ 3/2559 ที่ระบุในข้อ 3 ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว ซึ่งในขณะนี้พบว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก ออกมา ทำให้ยังไม่สามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจนในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ กนอ. ได้ชี้แจงว่า การเดินหน้าจัดตั้งนิคมฯเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.ตาก เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการสร้างศักยภาพความเจริญไปถึงพื้นที่ และมีมูลค่าการส่งออกจำนวนมาก โดยกระบวนการก่อนจะดำเนินการจัดตั้งนิคมฯเขตเศรษฐกิจพิเศษจ.ตาก กนอ. จะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ก่อน ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำ EIA เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การที่ กนอ. จะสามารถส่งรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไปได้นั้น กนอ. จะต้องได้รับการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว 

  • วันที่: 5 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม...

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ...