โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL)

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต  โดยการสร้างธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME ในด้านต่าง ๆ อาทิ

• ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
• การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0
• การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ในตัวสินค้า และเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

 

 

 

 

  • วันที่: 17 พฤษภาคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

เชิญร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ