โครงการระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย

          ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำโครงการระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะต้องกำกับดูแลด้านความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมและป้องกันการเกิดเหตุใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ  มีกิจกรรมหลัก ดังนี้

  1. งานติดตั้งกล้อง CCTV กระจายทั่วพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  2. ระบบข้อมูลสารสนเทศและการแสดงผล

กนอ. จึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว และขอความกรุณาจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมกรอกแบบสอบถามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโทร. 0 -5358 -1061ต่อ 102 ,502โทรสาร 0 -5358 -1060E-mail : verojana22@gmail.com  ,  u_sittitam@hotmail.com      ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2559

 

 

 

  • วันที่: 6 ตุลาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ  ...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี