เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"