สนน. หารือแนวทางการยกระดับนิคมฯ ภาคเหนือ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class ร่วมกับผู้บริหารของโรงงานเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง

วันที่ 8-9 ธ.ค. 65 นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. และนางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ ผอ.กบม. หารือแนวทางการยกระดับนิคมฯ ภาคเหนือ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-World Class ร่วมกับผู้บริหารของโรงงานเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บจก.นิปปอน ซันโซ่ฯ /บจก.ฮิตาชิ แอสเตโมฯ/บจก.โฮยา ออปติคส์ฯ/บจก.โฮยา ลำพูนฯ/บจก.ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ฯ/บจก.มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ฯ/บจก.ลำพูน ซิงเดนเก็นฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ