สนน. จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม”

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. สนน. ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและสารเคมี แก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน ทั้งนี การจัดอบรม สนน. ได้จัดสถานที่อบรมตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค COVID-19

 

 

  • วันที่: 31 กรกฎาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

...