พาณิชย์ลำพูนเชิญชวนซื้อกระเทียม(ตัดรอน) จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดลำพูน