ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า)