ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือสมัครเข้าร่วมหลักสูตร"นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ Health promoter สู่การเป็นนักพัฒนาสุขภาพมืออาชีพ"