นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence รางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จากนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมฯ ภาคเหนือ ได้แก่ บจก.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 (Smarty Logistics) บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และโรงงานที่สนับสนุนข้อมูลให้นิคมฯ เชิงนิเวศ ได้แก่ บจก. เคฮิน (ไทยแลนด์) บจก. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บจก.ลำพูนซิงเดนเก็น บจก. แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ บจก. โฮยา ลำพูน บจก. โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  • วันที่: 23 กันยายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ...

การอบรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตวัตถุอันตรายง่ายนิดเดียว”