ขอเชิญผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ "การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)"