ขอเชิญผู้ประกอบการนิคมฯ ภาคเหนือ ร่วมตอบแบบสอบถามงานวิทยานิพนธ์ “อิทธิพลของกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมทางการบริหารต่อผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ”

 

หรือคลิก https://drive.google.com/file/d/1ItFmEjQP9EIuUvyaC_vzFVT9WS66Eblj/view?usp=sharing