ขอเชิญผู้ประกอบการนิคมฯภาคเหนือเข้าร่วมโครงการการจัดการแรงงานวิถีใหม่