ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid

 

แสกน QR Code หรือ CLICK เพื่อเข้าสู่ระบบ Thai Stop Covid

คู่มือการใช้ระบบ