กิจกรรมยกระดับทักษะฝีมือสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน

การฝึกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ประเภทการตัดเย็บเสื้อคลุมสตรี” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ ให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ  ระหว่างวันที่  20 - 21 กันยายน  2564 ( 09.00 – 16.00 น.) ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง   ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว  ได้ปฏิบัติตามาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน