การเปิดใช้ประตูเขตประกอบการเสรีที่ 2 บริเวณทางเชื่อมถนนสาธารณะบ้านปูเลย-สันป่าฝ้าย