การประชุม Eco Network Committee ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 -12.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (Eco Network Committee) ครั้งที่ 2/2565  เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บท Eco และแผนแม่บท CSR รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สำหรับนำไปประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนแม่บท CSR ต่อไป