การตรวจประเมินโรงงาน ตามโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำกับ โรงงานในนิคมฯ (ธงขาวดาวเขียว) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 11 ส.ค. 2565 นางพจนี ศิลารัตน์  ผอ.สนน. นำคณะกรรมการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เข้าร่วมการตรวจประเมินโรงงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน โดยในครั้งนี้ได้ทำการตรวจประเมิน ณ บริษัท บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท คังเซโด จำกัด