การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  ทต.บ้านกลาง ทต.เหมืองง่า ตัวแทนชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนวังทอง ชุมชนเหมืองง่า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน. โดยมีการจัดประชุมตามมาตรการ Social Distancing

 

  • วันที่: 21 พฤษภาคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาปิดประตุูเขตประกอบการเสรีที่ 2 นิคมฯภาคเหนือ ฝั่งตะวันออก...

ประกาศการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายการกำกับดูแลที่ดี (Corporate...