โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

               

 

                   แนวความคิดในเรื่องของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” เกิดขึ้นเนื่องจากความสำคัญของ การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้าน อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างความตระหนักให้ภาคอุตสาหกรรมได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

                   กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (สอข.)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ดาวน์โหลดใบสมัครอุตสาหกรรมสีเขียว 

ดาวน์โหลดคู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว