โครงการ “ส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” การประดิษฐ์ธุงใยแมงมุม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” ตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แผนงานโครงการ CSR สนน. ในวันจันทร์ – วันอังคาร ที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน. โดยการฝึกอาชีพดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐ์ธุง ใยแมงมุม” มีระยะเวลาการฝึกทั้งหมด 12 ชั่วโมง การอบรมฯ มีส่วนช่วยในการสร้างอาชีพที่นำไปสู่รายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ