โครงการ “ประชา อาสาร่วมใจ ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย สนน.ร่วมกับ โครงการ Green Road

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2565  นางพจนี ศิลารัตน์  ผอ. สนน. เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชา อาสาร่วมใจ ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ภายใต้กรอบการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กนอ. (CSR Image) “ลดโลกร้อน” ตามแผนงานโครงการ CSR สนน.ประจำปี 2565  ณ โครงการ Green Road ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน   โดย สนน. ร่วมกับโครงการ Green Road และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง (ระดับมัยมต้น)     รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 40 คน  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี ผศ. ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการ Green Road)  มาให้ความรู้ และแนวคิดการจัดการด้านขยะพลาสติก และสร้างพฤติกรรมให้แก่เด็กๆ นักเรียนในการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อพัฒนาเป็นอิฐบล็อกรีไซเคิล  นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและในเชิงธุรกิจ  อีกทั้งยังมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) รวมทั้งการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) ต่อไปในอนาคต