สอบราคาจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้าบริเวณสำนักงาน และบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้าบริเวณสานักงาน และบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ บริเวณสานักงาน และบ้านพักพนักงานสานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีข้อแนะนาและข้อกำหนด ตามเอกสาร ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1.ประกาศ สนน. สอบราคาดูแลต้นไม้ฯ ปี งปม. 60

2.เอกสารสอบราคาจ้างดูแลต้นไม้ (2560)

3.ร่างขอบเขตของงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ (2560)

4.ราคากลางงานดูแลต้นไม้ 60