ดาวน์โหลดสื่อภาพยนตร์และวิดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" New Normal ในมิติทางวัฒนธรรม

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวิดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี"ความปกติใหม่" New Normal ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ รวม 32 ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในรูปแบบความบันเทิงให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

 

คลิกเพื่อ DOWNLOAD วิดิทัศน์ หรือ ชมผ่าน Youtube