ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ที่ยั่งยืน

Download เอกสาร