ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิต สมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565"