การประชุมคณะกรรมการ ECO Committee ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจาก ทต.บ้านกลาง ทต.มะเขือแจ้ ตัวแทนชุมชนเหมืองง่า ชุมชนบ้านศรีบุญยืน ชุมชนสันปูเลย และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน.