การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อรับฟังรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ