การขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 2