มาตรการ Bubble and Seal ,ข้อปฏิบัติ เอกสารและคำสั่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการฯ จ.ลำพูน

 

 

 

ดาวน์โหลด BUBBLE AND SEAL PRESEANTATION 

 

ดาวน์โหลด BUBBLE AND SEAL PRESEANTATION 

 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ให้ทำการแจ้งรายละเอียดมายัง 2 หน่วยงานได้แก่

1. สาธารณสุขจังหวัด

เช่น โรงพยาบาล, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., Line กลุ่ม COVID-19 สถานประกอบการ ,1669)

2. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ให้ทำการกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ติดเชื้อผ่านมือถือได้ทันที หรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ 053-581061 ต่อ 503, 102, 303, 301

 

เอกสารและคำสั่ง

 1. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลำพูน

1.1 เรื่อง ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว21012 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.2  เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว253 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.3  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ มท 0230 /ว17 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.4  คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสื่อเลขที่ ลพ 0032/ว457 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 5 - 7)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.6  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1125, ว1127  ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 8 - 9)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1640 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 10)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            1.8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1824 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 11-14)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2060 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 15)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.0 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2772 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 16-17)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.1 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.2 คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ ลพ0017.3/ว5896 เรื่อง ขอความร่วมมืองดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และ คำสั่งที่ 28 - 30 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.3 ขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงหลังสงกรานต์ หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว5955 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 33 - 41) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             2.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 53 - 55) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.6 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 56 - 59) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.7  คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ ลพ0017.3/ว9687 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.8  ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ลพ/ว3932 (คำสั่งที่ 60- 64) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.9 ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย (ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIS-19) หนังสือเลขที่ ลพ0018.1/ว9528

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            3.0  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 65 - 70) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.1  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 81 - 86) สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            3.2  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 88 - 89)  ลงวันที่ สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             3.3  คำสั่ง ลพ 0017.3ว12350 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 64

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

              3.4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 90) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

              3.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 92-94) ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.6 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

          2.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ ลพ 0033(2)/2691 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 3. กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            3.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่ม แรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ อก.5100.3.1/ว3643 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.2 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ ดำเนินงานตามมาตรการของ ศบค. หนังสือเลขที่ อก0203 CMC/ว17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.3 เรื่องมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกักตัว

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด    

          3.4 เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด    

          3.5  ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

            3.6 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ หนังสือเลขที่ อก5104.1.1/1619 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

           3.7 ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน 

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.8 แนวทางการควบคุมโรคโควิด-19 โดยหลักการ FAI และ Bubble and Seal และขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของสถานประกอบการโรงงานภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

4. อื่นๆ

4.1 ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

 

คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง 

Download คู่มือ