มาตรการ Bubble and Seal ,ข้อปฏิบัติ เอกสารและคำสั่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการฯ จ.ลำพูน

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด BUBBLE AND SEAL PRESEANTATION 

 

ดาวน์โหลด BUBBLE AND SEAL PRESEANTATION 

 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ให้ทำการแจ้งรายละเอียดมายัง 2 หน่วยงานได้แก่

1. สาธารณสุขจังหวัด

เช่น โรงพยาบาล, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., Line กลุ่ม COVID-19 สถานประกอบการ ,1669)

2. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ให้ทำการกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ติดเชื้อผ่านมือถือได้ทันที หรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ 053-581061 ต่อ 503, 102, 303, 301

 

เอกสารและคำสั่ง

 1. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลำพูน

1.1 เรื่อง ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว21012 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.2  เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว253 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.3  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ มท 0230 /ว17 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.4  คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสื่อเลขที่ ลพ 0032/ว457 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 5 - 7)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.6  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1125, ว1127  ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 8 - 9)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1640 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 10)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            1.8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1824 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 11-14)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2060 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 15)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.0 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2772 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 16-17)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.1 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.2 คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ ลพ0017.3/ว5896 เรื่อง ขอความร่วมมืองดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และ คำสั่งที่ 28 - 30 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.3 ขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงหลังสงกรานต์ หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว5955 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 33 - 41) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             2.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 53 - 55) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.6 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 56 - 59) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.7  คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ ลพ0017.3/ว9687 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.8  ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ลพ/ว3932 (คำสั่งที่ 60- 64) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.9 ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย (ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIS-19) หนังสือเลขที่ ลพ0018.1/ว9528

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            3.0  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 65 - 70) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.1  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 81 - 86) สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            3.2  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน (คำสั่งที่ 88 - 89)  ลงวันที่ สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             3.3  คำสั่ง ลพ 0017.3ว12350 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 64

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

              3.4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 90) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

              3.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 92-94) ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.6 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.7 แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.8 ข้อกำหนดและประกาศที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 99-100 และประกาศฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            4.0 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 101) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             4.1 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 102 - 106) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             4.2 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ลว. 21 ต.ค. 2564 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             4.3 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 107 - 109) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

             4.4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 110 - 114) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

          2.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ ลพ 0033(2)/2691 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 3. กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            3.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่ม แรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ อก.5100.3.1/ว3643 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.2 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ ดำเนินงานตามมาตรการของ ศบค. หนังสือเลขที่ อก0203 CMC/ว17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.3 เรื่องมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกักตัว

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด    

          3.4 เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด    

          3.5  ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

            3.6 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ หนังสือเลขที่ อก5104.1.1/1619 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด  

           3.7 ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน 

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.8 แนวทางการควบคุมโรคโควิด-19 โดยหลักการ FAI และ Bubble and Seal และขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของสถานประกอบการโรงงานภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           3.9 สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อและรายงานแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบกิจการโรงงานเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4. อื่นๆ

4.1 ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4.2 ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง 

Download คู่มือ