ขอความร่วมมือผู้ประกอบการฯดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม”

 

กระทรวงอุตฯ จับมือ 4 พันธมิตร จัดทำคู่มือช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์โควิด-19

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ

คู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง 

 

Download คู่มือ

 

 

 

 

 

เอกสารและคำสั่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 1. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลำพูน

1.1 เรื่อง ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว21012 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.2  เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว253 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.3  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ มท 0230 /ว17 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.4  คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หนังสือเลขที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสื่อเลขที่ ลพ 0032/ว457 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 5 - 7)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.6  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1125, ว1127  ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 8 - 9)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1640 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 10)

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            1.8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1824 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 11-14)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           1.9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2060 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 15)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

            2.0 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2772 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 16-17)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

           2.1 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

          2.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ ลพ 0033(2)/2691 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 3. กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            3.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่ม แรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ อก.5100.3.1/ว3643 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.2 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ ดำเนินงานตามมาตรการของ ศบค. หนังสือเลขที่ อก0203 CMC/ว17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          3.3 เรื่องมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

                ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด      

1. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลำพูน

1.1 เรื่อง ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว21012 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

 

 

1.2  เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 หนังสือเลขที่ ลพ 0017.3/ว253 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

 

1.3  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ มท 0230 /ว17 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

       

1.4 คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

1.5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสื่อเลขที่ ลพ 0032/ว457

   

 

 

 

 1.6  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1125, ว1127  ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 8 - 9)

 1.7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1640 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 (คำสั่งที่ 10)

 

  1.8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว1824 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 11-14)

1.9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2060 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 15)

2.0 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หนังสือเลขที่ 0032/ว2772 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (คำสั่งที่ 16-17)

 

 

 

2.1 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

          2.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว  หนังสือเลขที่ ลพ 0033(2)/2691 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

    2.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 

   2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 

3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            3.1 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่จากกลุ่ม แรงงานต่างด้าว หนังสือเลขที่ อก.5100.3.1/ว3643 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

   

 

  3.2 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม/เหมืองแร่ ดำเนินงานตามมาตรการของ ศบค. หนังสือเลขที่ อก0203 CMC/ว17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

3.3 เรื่องมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก